Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

Pri organizovaní našich aktivít prichádzame do styku s vašimi osobnými údajmi. Na týchto stránkach sa dozviete, ako a prečo vaše osobné údaje spracovávame, aké práva nám aj vám z toho vyplývajú a kam sa obrátiť v prípade otázok.

Keďže dôvody a postupy sú pri našich aktivitách rôzne, rozdelili sme tieto informácie do sekcií podľa aktivity, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka.

Semináre STROM, Matik a Malynár

V súvislosti s organizovaním korešpondenčných seminárov STROM, Matik a Malynár spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037, (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje žiakov zapojených do seminára (riešiteľov). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti so seminármi STROM, Matik a Malynár spracovávame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo na riešiteľa a rodiča, škola a ročník, do ktorého žiak chodí. Telefonický kontakt nie je povinným údajom. Tieto údaje nám poskytuje riešiteľ pri prihlásení do seminára (elektronickou registráciou na našom webe). O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v seminári – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení. Pre registráciu do seminára je potrebné sa taktiež prihlásiť do portálu IT akadémia. Tento systém nespravuje OZ STROM a informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na: https://registracia.itakademia.sk/privacy-policy.

 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na zabezpečenie chodu seminárov, do ktorých sa riešiteľ prihlási. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s riešiteľmi nevedeli komunikovať a hodnotiť ich riešenia.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov a pozvánok na sústredenie najlepších riešiteľov atď.). Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení a posudzovanie riešiteľov podozrivých z odpisovania. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení a pozvaní na sústredenie. Osobné údaje nie sú použité na automatické profilovanie.

Riešenia môžeme použiť na demonštračné účely (tréning nových opravovateľov, ukážka našej činnosti). V takomto prípade z riešenia vopred odstránime hlavičku obsahujúcu akékoľvek osobné údaje.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, škola a trieda riešiteľa poskytujeme CVTI SR v rámci národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ pre účely tohto projektu. Informácie o spracovaní osobných údajov CVTI SR nájdete na: https://registracia.itakademia.sk/privacy-policy. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu, kým sú registrovaní na našej stránke. Účet je možné zrušiť napísaním žiadosti o vymazanie na adresu info@strom.sk. Výsledkové listiny (rebríček úspešnosti) sú v primeranej forme zverejnené na neobmedzený čas.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s Vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Pobytové akcie (TMM, TSM a sústredenia seminárov STROM, Matik a Malynár )

V súvislosti s organizovaním pobytových akcií (táborov a sústredení) spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037, (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje účastníkov a ich zákonných zástupcov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

Na účely zabezpečenia sústredení získavame a spracovávame osobné údaje účastníka a jeho rodiča (resp. zákonného zástupcu) v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), zdravotné obmedzenia účastníka (alergie, diéty, atď.), údaje identifikujúce platbu (číslo účtu). Na pobytových akciách vyhotovujeme fotografie účastníkov pri organizovaných aktivitách a vo voľnom čase. Pri sústredeniach STROM, Matik a Malynár je potrebné sa taktiež prihlásiť do portálu IT akadémia. Tento systém nespravuje OZ STROM a informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na: https://registracia.itakademia.sk/privacy-policy.

Na aké účely sa osobné údaje použijú?

Právnym základom na spracovávanie osobných údajov účastníkov pobytových akcií a ich rodičov je náš oprávnený záujem - organizácia pobytovej akcie.

Osobné údaje získané z prihlášky na Pobytovú akciu budú použité na zabezpečenie pobytovej akcie, na komunikáciu v súvislosti s pobytovou akciou a na účtovnú evidenciu. Keďže pobytové akcie dotujeme aj z prostriedkov z 2 % dane, môže byť rodičom zaslaný aj e-mail so žiadosťou o podporu touto formou. Výber fotografií bude zverejnený na webových stránkach organizátora, prípadne iných materiáloch dokumentujúcich činnosť organizátora (výročná správa, atď.). Údaje o zdravotných obmedzeniach budú použité len na účely daného sústredenia (objednanie adekvátnej stravy, prispôsobenie programu zdravotným obmedzeniam účastníkov). Iným spôsobom nebudú získané údaje bez predchádzajúceho súhlasu používané. Osobné údaje nebudú použité na automatizované profilovanie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám okrem ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa pobytová akcia koná, ak si vyžiadajú zoznam ubytovaných. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané za súhlasu spracovávame do 2 rokov od ukončenia pobytovej akcie. Za účelom evidencie, kto sa zúčastnil pobytových akcií organizovaných OZ STROM, bude zoznam účastníkov archivovaný po dobu 10 rokov. Údaje identifikujúce platbu, prípadne fakturačné údaje, budú spracovávané nevyhnutnú dobu na základe ďalších predpisov (Zákona o účtovníctve). Výber fotografií je archivovaný neobmedzene dlho.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď ich už nebudeme potrebovať pre účely plnenia zmluvy.

 • Máte právo odvolať súhlas so spracovaním údajov, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (V prípade údajov z prihlášky na sústredenie sú to len zdravotné údaje. Pri zdravotných údajoch vyžaduje poskytnutie výslovného súhlasu zákon, a teda tento súhlas je možné aj odvolať, toto však môže mať negatívny dopad na účastníka).

 • Počas doby vyhodnotenia námietky máte právo na obmedzenie spracúvania – s vašimi údajmi nebudeme nakladať inak, než ich uchovávať.

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Matboj, Lomihlav, Mamut, Kôš

V súvislosti s organizovaním súťaží Matboj, Lomihlav, Mamut a Kôš spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037 (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje súťažiacich. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti so súťažami Matboj, Lomihlav a Mamut spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, škola a ročník, ktoré žiak navštevuje. V súvislosti so súťažou Kôš sa jedná iba o meno a priezvisko súťažiaceho.

Pri kontaktnej osobe registrujúcej tím do súťaže (učiteľ alebo vedúci tímu) spracovávame údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefón).

Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže. Prihlasovanie na Matboj, Lomihlav a Mamut prebieha prostredníctvom CVTI SR v rámci národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“. CVTI SR nám následne údaje poskytuje pre účely organizácie súťaží.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje registrujúcej osoby používame na komunikáciu s tímom (resp. tímami z jednej školy) – komunikujeme organizačné pokyny a pod.

Mená členov jednotlivých tímov použijeme na vypísanie diplomov. Vo výsledkovej listine je zverejnený identifikátor tímu (názov, škola) a mená členov.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje o členoch tímu držíme po obdobie 3 rokov pre ich zapojenie do ďalších ročníkov.

Údaje kontaktnej osoby spracovávame 2 roky kvôli zasielaniu informácií o nasledujúcom ročníku súťaže.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Minisústredenia

V súvislosti s organizovaním minisústredení spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037 (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje žiakov zapojených do minisústredenia (účastníkov). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s Minisústredeniami spracúvame tieto osobné údaje účastníkov: meno, priezvisko, pohlavie, škola a trieda, ktoré žiak navštevuje. Tieto údaje nám poskytuje učiteľ, ktorý si u nás Minisústredenie objednáva prostredníctvom e-mailu. Ďalej spracovávame tieto osobné údaje osoby (spravidla učiteľa), ktorý minisústredenie objednáva: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na zabezpečenie minisústredenia. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s účastníkmi a učiteľom nevedeli komunikovať a prispôsobiť program vekovému profilu účastníkov.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu účastníka počas minisústredenia a na kontakt s objednávateľom. Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri zostavovaní programu. 

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o účastníkoch spracovávame iba po dobu trvania minisústredenia. Kontakt na objednávateľa archivujeme po dobu najviac 2 rokov pre prípad ďalšej spolupráce.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Online súťaže pre jednotlivcov

V súvislosti s organizovaním online súťaží pre jednotlivcov spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037 (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje súťažiacich. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s online súťažou pre jednotlivcov spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, škola a ročník, ktoré žiak navštevuje, a e-mail.Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže. 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje súťažiaceho potrebujeme na komunikáciu so súťažiacimi pre účely distribúcie organizačných pokynov a zaslania ocenení. Meno, priezvisko, školu a ročník použijeme na vypísanie diplomov a na zverejnenie výsledkovej listiny.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje o súťažiach držíme po obdobie 2 rokov pre ich možné zapojenie do ďalších ročníkov. Údaje vo výsledkovej listine sú zverejnené na neobmedzený čas.

 

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

 

Členstvo v združení

V súvislosti s evidenciou členov združenia STROM spracúva Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037 (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) osobné údaje členov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s evidenciou členov spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, login na stránke strom.sk a dátum narodenia. V prípade, že člen združenia nedovŕšil 18 rokov spracuvávame aj meno jeho zákonného zástupcu.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem – vnútorná organizácia členov združenia a váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje členov používame na komunikáciu vnútri združenia a na prideľovanie prístupov do interných aplikácií. Dátum narodenia spracovávame z dôvodu identifikácie osôb s volebným právom na valnom zhromaždení. Údaje evidujeme iba interne a zverejňujeme iba údaje vyšších funkcionárov v združení (členovia rady združenia a predseda združenia).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje s výnimkou štatutárnych zástupcov a členov rady združenia neposkytujeme tretím stranám. V prípade členov rady združenia a štatutárnych zástupcov združenia poskytujeme údaje príslušným štátnym orgánom, bankovému ústavu, v ktorom má združenie vedený účet a iným inštitúciám, s ktorými združenie komunikuje.

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje členov združenia počas celej doby členstva v združení a rok po ukončení členstva.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracovávaniu osobných údajov nás kontaktujte na info@strom.sk.

Posledná úprava: 9. 10. 2020

 

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Koniec zimného semestra
Zimný semester už pozná svojich najlepších riešiteľov, ktorých čaká sústredenie.. Tak šup pozrieť najnovší príspevok a s prihlasovaním neotáľať!
(16. december 2019)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Prvá séria ukončená!
Koniec prvej série je už tu a spolu s ním aj vaše opravené úlohy a nové časopisy so vzorovými riešeniami a poradiami. Tak sa pustite do čítania, no nezabúdajte ani na druhú sériu! :)
(15. apríl 2019)

Chybička v zadaní..
sa našla v úlohe 3 v 2. sérii Malynára. Je už opravená, aj v časopise, aj v sekcii Príklady. Veľmi sa ospravedlňujeme :)
(30. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.